رمانهای منتخبمعرفی کتاب

رمان وقتی دلی

وقتـی دلـی»، رمانـی تاریخـی درباره «مصعب بن عمیـر»، یکـی از اصحـاب خاتم پیامبـران اسـت؛ فـردی کـه در خانـواده ای ثروتمنـد زاده شـد و زیبارو و ملقـب به اولین قـاری قـرآن در اسـلام اسـت. وقتـی دلـی ماننـد خیلـی از رمان هـا، بـا بیـان رویـداد و تکـرار آن در ابتـدای تمام فصـول، به صورت پلـی به عقـب برمی گـردد و به بازگویی وقایع می پـردازد. در ایـن رمـان، ابتـدا خواننده خود هجـری می بینـد. نویسـنده، 61را در سـال صحنـه را این گونـه تصـور کـرده اسـت: پیرزنـی در کنار قبـری از قبور شـهدای احد، شـاهد نزدیک شدن کاروانی اسـت. مسافران کاروان راهی مدینه هستن

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا