رمانهای منتخبمعرفی کتاب

رمان وقتی دلی

وقتـی دلـی»، رمانـی تاریخـی درباره «مصعب بن عمیـر»، یکـی از اصحـاب خاتم پیامبـران اسـت؛ فـردی کـه در خانـواده ای ثروتمنـد زاده شـد و زیبارو و ملقـب به اولین قـاری قـرآن در اسـلام اسـت. وقتـی دلـی ماننـد خیلـی از رمان هـا، بـا بیـان رویـداد و تکـرار آن در ابتـدای تمام فصـول، به صورت پلـی به عقـب برمی گـردد و به بازگویی وقایع می پـردازد. در ایـن رمـان، ابتـدا خواننده خود هجـری می بینـد. نویسـنده، 61را در سـال صحنـه را این گونـه تصـور کـرده اسـت: پیرزنـی در کنار قبـری از قبور شـهدای احد، شـاهد نزدیک شدن کاروانی اسـت. مسافران کاروان راهی مدینه هستن

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا