رمانهای منتخبمعرفی کتاب

رمان جاده- کورمک مک کارتی

تـلاش پـدر و پسـری بـرای زنده مانـدن؛ آن هـا می خواهنـد از شـرق آمریـکا بـه غـرب برونـد، فقط به این امید که شـرایط زیسـتن در آنجـا مناسـب باشـد؛ امـا همـه آنچـه تمـدن انسـانی نامیـده می شـود، بر اثـر فاجعه عظیمی از بین رفته است. «جـاده»، رمانـی آخرالزمانـی اسـت. «مک کارتـی» نویسنده ای 77 سـاله کـه در دنیـای ادبیـات امـروز، بـه سـیاه نمایی و تلخ اندیشـی دربـاره جامعـه کنونـی آمریـکا معـروف شـده اسـت، در جـاده نیـز همچـون بسـیاری دیگـر از نویسـندگان و سـینماگران غربـی و آمریکایـی، در جریـان حاکـم تفکـر امـروز غـرب، بـه آخرالزمـان رسـیده اسـت.

محمودرضا قاسمی

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا