مقالات

هالیوود و مهدویت

پژوهش های دانشجویی:

استاد محمودرضا قاسمی – اعضای گروه سنا غزازانی – غزال ابراهیمی پوراسعد – فاطمه بهارلویی – کوثر ملکشاهی – مهتاب مجیدی

دریافت فایل pdf -هالیوود و مهدویت

مقدمه

جهان امروز، جهان تصویر است و عمدهترین مصداق این تصویر، سینماست. پُستمن در کتاب زندگى در عیش، مردن در خوشى سه دوره یا سه سپهر را براى انتقال معلومات ذکر مىکند: دوره انتقال معلومات به وسیله زبان، دوره مکتوب و باالخره دوره تصویر )سینمایى و تلویزیونى(. رسانه ها مهمترین و اصلی ترین ابزار تسلط فرهنگی غرب محسوب می شوند چون تصویر یک زبان بین المللی است .روانشناسى مدرن بیانگر این است که تأثیرى که تصویر دارد، هیچ کالمى ندارد.تصویر معادل هزارکلمه است.

این مقدمه به نحوی بیانگر جایگاه تصویر و سینماست. • مهدویت به چه معناست مهدویت نگریستن به موضوع ظهور امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه و حکومت جهانی ایشان به عنوان یک تئوری جامع و فراگیری برخواسته از آموزه های وحیانی )قرآن و سنت( است. موضوعات مهدویت، تمام معارف دربارۀ امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه به طور خاص، و منجی موعود به طور عام را دربرمی گیرد. موضوعات مهدوی، مسائلی از علوم اسالمی است که به مباحث امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه می پردازد. • مهدویت در ادیان مختلف در آیین هندو از نجات دهنده و موعود، به نام “آواتارا” سخن به میان آمده است. ….. حق همراه او است و آنچه در دریاها و کوه ها پنهان شده باشد، همه را به دست می آورد. از او کسی بزرگتر به دنیا نیاید. در آیین بودایی نیز مسئله انتظار مطرح شده و شخصیت مورد انتظار بودای پنجم می باشد. درآیین زرتشت سه منجی به نام های هوشیذر، هوشیذر ما و سوشیانس )نجات دهنده مرگ( از نسل زرتشت مطرح است. آنان جهان را پر ازعدل خواهند کرد. که پس از ظهور، دین را به جهان رواج خواهد داد؛ فقر و تنگدستی را ریشه کن می کند و مردم جهان را هم فکر، هم گفتار و هم کردار می گرداند. در آیین یهود از شخص موعود سخن گفته شده است. گر چه یهودیان در این که موعود کیست، اختالف نظر دارند. به باور یهودیان موعودشان هنوز ظهور نکرده است. آنچه یهودیان بر آن اتفاق دارند. مسیحیان نیز در انتظار مصلح جهانی هستند و اگر چه باور دارند که او حضرت عیسی مسیح)ع( است که از آسمان نزول کرده و جهان را پر از عدل خواهد کرد .در این آیین، بشارتهاى روشنترى درباره موعود آخرالزمان)عج( رسیده است. یکى از علل آن قرب زمان است، زیرا از نظر زمانى حضرت مسیح)ع( به امام مهدى)عج( نزدیکتر است و از سویى، تحریف کمترى در این آیین نسبت به یهودیّت صورت گرفته است. در این خصوص مىتوان به انجیل متى، لوقا، مرقس، برنابا و مکاشفات یوحنا مراجعه کرد. در انجیل متى فصل 24 مىخوانیم: چون که برق از مشرق بیرون مىآید و تا به مغرب ظاهر مىگردد، آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود…. خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهاى آسمانى مىآید با قدرت و جالل عظیم! و در انجیل لوقا فصل دوازدهم آمده است: کمرهاى خود را بسته و چراغهاى خود را افروخته دارید و شما مانند کسانى باشید که انتظار آقاى خود مىکشند تا هر وقت بیاید و در را بکوبد، بى درنگ براى او باز کنید! شیعیان معتقدندکه مصلح جهانی امام زمان)عج( است که در آیات و روایات به آن اشاره شده است. امام زمان)عج( همان مهدی)ع( است که جهان را پر از عدل و داد می کند، همان گونه که پر از ظلم شده است. همه ادیان الهی و برخی ادیان غیر الهی درخصوص مصلح جهانی اتفاق نظر دارند؛ ولی نمی توان قضاوت نمود که مقصود آنان از مصلح جهانی امام زمان)ع( می باشد که در اسالم بدان اشاره شده است. گرچه برخی از نشانه ها و مشخصاتی که در سایر ادیان برای مصلح جهانی ذکر شده، درباره امام زمان)ع( نیز صدق می کند. چرا تمام ادیان برای آخر الزمان منتظرند؟ نیاز به حضور یک مرد آسمانی که با کمک او بتوان حق را اجرا کرد، عدالت را برقرار نمود و در راه کمال گام برداشت یکی از نیاز های فطری و حقیقی انسان است. خداوند نیز به این نیاز پاسخ مثبت داده است و انبیاء و اوصیا را برای هدایت و راهبری مردم برگزید و وعده داده است که سرانجام حجت من بر زمین مسلط خواهد شد و با اجرای دین و برقراری عدالت، نیاز شما بر آورده می شود. در ادیان آسمانی بر اساس نیاز مردم و عنایت خدا سخن از منجی مطرح شده است. اگر بین منجی و قیامت رابطه ای گفته شده است فقط به این دلیل است که بگویند حتماً او خواهد آمد و بعد از ظهور او، هر زمان که خداوند اراده کرد قیامت برپا خواهد شد. اعتقاد به منجی و موعود مسئله اى است که در تمام ادیان ومذاهب مختلف جهان مطرح بوده و هست؛ بدین معنى که در آخرالزمان، مصلحى ظهور خواهد کرد و به جنایت ها و خیانت ها و تبعیض هاى بشر خاتمه خواهد داد. عملیات روانی و تبلیغات دشمن یکی از این اقدامات حکومت های طاغوتی که سابقه بسیار طوالنی و قدیمی دارد، عملیات روانی و جنگ فرهنگی است. باید گفت جنگ روانی و تبلیغات منفی علیه هر موضوع و یا علیه هر شخصیتی در هر سطحی انجام شود، اثرگذار خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که کار تبلیغاتی و جنگ روانی علیه هر موضوع و شخصیت دیگری همچون امام زمان)عج( نیز که دشمنان دانشمند و قدرتمندی دارد نیز مؤثر خواهد بود. ضمناً دشمنی و انجام یک سلسله اقدامات نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… توسط حکومت های مستکبر علیه امام زمان)عج( سابقه تاریخی دارد که این اقدامات دشمنان از قبل از والدت ایشان آغاز شده )و البته همچنان ادامه دارد( که برای آشنایی خوانندگان به بخشی از اقدامات دشمنان در طول تاریخ اشاره می شود. • مهدویت در غرب بحث آینده گرایی در غرب خیلی جدّی است و به عبارتی جدی تر از فضای ما و علتش هم این است که ما با مسأله انتظار در بعد مذهبی و دینی خودمان روبرو می شویم ، حضرت امام زمان ، علیه السالم ، در قلمرو دینی ما حضور دارد.این مطلب در تمامی ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شیعه ناب حضور دارد ولی در ذهن عامه وقتی بعد مذهبی مطرح است امام زمان علیه السالم ، مطرح است ، در بعد سیاسی و اجتماعی و علمی دیگر مطرح نیست .امّا در غرب بحث آینده نگری در تمامی ابعاد فوق العاده جدّی است به همین دلیل متفکران بخش مهمی از افکارشان را صرف این می کنند چون قلمرو Scientific( علمی ( غرب باالست . عالقه و توجه غرب به موضوع مهدویت تا چندی پیش محدود به جوامع علمی بود و به طور ویژه بستر عمومی غرب به موضوع مهدویت توجه چندانی نشان نمی داد. با ظهور انقالب اسالمی در کشور ایران، توجه غرب دوباره به سمت و سوی علل و عوامل این انقالب معطوف گشت و در این میان بحث مهدویت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در این موضوع مطرح شد. از آنجا که غرب با ظهور انقالب اسالمی در ایران منافع خود را در خطر می دید در صدد برآمد اوال از صدور آموزه های عقیدتی و انقالبی ایران به خارج از مرزها خودداری کند و ثانیا این آموزه ها را تهدیدی مهم برای غرب و حتی کل جهان نشان دهد. برای اثبات این کالم کافی است نگاهی به فیلم “نوستراداموس، مردی که فردا را دید” بیندازیم. در این فیلم که تنها یک سال پس از وقوع انقالب ساخته شد، اسالم و به ویژه رهبر اسالمی که خالفتی جهانی را به وجود می آورد، فردی خونزیز و دشمن بشریت معرفی می شود. این روند همگام با گسترش رسانه های ارتباطی در سطح جهان ادامه یافت تا آنکه همزمان با جریانات اسالم ستیزی در سالهای اخیر به ویژه پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 شکل جدیدی به خود گرفت. در این سالها ما با نمایش شکل جدیدی از اسالم در میان طالبان و گروه القاعده در سطح جهان مواجه می شویم که اسالمی خشن، متعصب، بی روح و مخالف ستیز را به عنوان نماد حقیقی اسالم به جهانیان عرضه می نماید. جالب است این روحیات که بر هر مخالفی حکم مرگ جاری می کند، پرچم سیاه را به عنوان عالمت لشگر پیشگام مهدی، منجی آخرین مسلمانان عَلَم می نماید و رهبر خود را به عنوان نمایی از آن شخصیت واال معرفی می کند. اگر ما به فرض نتوانیم و یا نخواهیم ایجاد و قدرت گرفتن چنین گروهی را به دست غربیان بدانیم، نمی توانیم بر این واقعیت چشم خویش را ببندیم که نمایش این گروه کوچک به عنوان نماد تمامی مسلمانان در رسانه های غربی بدون قصد و غرض نبوده است. درغرب فیلم خنثى وجود ندارد… • مهمترین کارى که غرب مىکند این است که مبانى نظرى خودش را که محصول ایدهها و اهدافش است به زبان تصویر ترجمه مىکند. و بحثى در روانشناسى داریم که هر تصویر معادل هزار کلمه است. • کار دیگر تصویر و سینما، درگیر کردن احساس و ادراک به صورت توأمان است. وانگهى، تصویر یک زبان بینالمللى است که حتى بدون دانستن زبان و کالم دیگرى مىتوان از طریق تصویر، پیام را به همه کس در هر شرایطى منتقل ساخت. یکى از اهداف اصلى غرب، جلب افکار عمومى است. در فضایى که دموکراسى اصل مىشود، رأى عمومى قدرتساز است و به همین دلیل باید روى افکار عمومى تأثیرگذارى کنیم • در دهه 90 دو نظریه جدى پیرامون »مدینه فاضله« یا آرمانشهر مطرح شد: یکى »نظم نوین جهانى« که از سوى جورج بوش مطرح شد و دیگرى »پایان تاریخ« فوکویاما. در نظریه پایان تاریخ فوکویاما می گوید: دموکراسی لیبرال آرزوی نهایی است که با فروپاشی رقیب سرسخت لیبرالها که کمونیسم بود، ما داریم وارد این فضا می شویم و تاریخ دارد عمالً پروسه تکاملی خودش را درحد نهایی اش طی می کند. این دو مسأله به نحوى از نیت سیاسى غرب در جهانى شدن (globalization (و ایجاد یک فرهنگ جهانى و تحمیل آن بر جهان پرده برمىدارد. غرب مدینه فاضله ای در ذهن خودش ساخته است … غرب مدینه فاضله ای در ذهن خودش ساخته ، گرچه در خود غرب هم این مدینه فاضله منتقدان جدّی خودش را دارد مثل »آلن دومینو«، »برژینسکی « و »روژه گارودی « هم به عنوان یک مسلمان . ولی واقعیت قضیه این است که آن کسانی که دارند برنامه ریزی می کنند در این قلمرو اینها دنبال اهداف و منافع خاص خودشان هستند و سعی می کنند که این مدینه فاضله را فقط و فقط ازطریق تصویر به وجود بیاورند. االن مقاله و سخنرانی جواب نمی دهد. سمینارهای تخصصی شاید روشنفکران جهان سومی را مجاب کند امّا غرب یکی از اهداف اصلی اش جلب افکار عمومی است . برای مثال بازی کامپیوتری خیلی مشهور »یا مهدی « که اسم اصلی اش )inferno Gulf Persian( جهنم خلیج فارس ( (است . خلیج فارس را مرکز حرکتهای تروریستی جهان جلوه می دهد. ما در بعد روانشناسی می گوئیم این بازی افراد را نسبت به امام زمان و لفظ »یا مهدی « شرطی می کند ولی وقتی باطن قضیه را نگاه می کنید می بینید پیام دیگری هم دارد و آن این است که وقتی خلیج فارس مرکز حرکتهای تروریستی جهان می شود حضور نظامی امریکا در خلیج فارس توجیه می شود. غرب یکی از کارهایش این است که قبل از اینکه به عملیات گسترده دست بزند ازطریق رسانه ها کار خودش را توجیه می کند. تعریفی از هالیوود … سینمای آمریکا (States United the of cinema(به طور غیررسمی مشهور به هالیوود، از اوایل قرن بیستم تأثیر زیادی در صنعت فیلم داشته است. در حقیقت سینمای آمریکا به زودی به یک نیروی غالب در این صنعت نوظهور بدل شد. پس آن نیز سینمای آمریکا از سال 191۳ تا 19۶9 بسیار توسعه یافت. در حال حاضر هالیوود یک سینمای فراملی محسوب شده است. تاریخچه سینمای آمریکا را می توان به 4 دوره تقسیم نمود: دوره فیلم های صامت، سینمای کالسیک هالیوود، هالیوود جدید و دوره معاصر که شامل سینمای اواسط دهه ۸0 تاکنون می شود. هالیوود در هر سال 700 فیلم تولید مىکند و ساالنه حدود 15 میلیارد دالر سود خالص دارد و نزدیک به 7۸ %سینماها و تلویزیونهاى جهان از آن تغذیه مىشوند. • هالیوود و وجهه ای که از مهدویت نشان میدهد آمریکا با نشان دادن آینده تاریک و خونین بشر در فیلم های خود سعی دارد خود را منجی آینده بشریت معرفی کند. آنها می خواهند آخرالزّمان را به این شکل به جهان نشان دهند که: نبرد خیر و شر در جغرافیای خاصّی از زمین به وقوع خواهد پیوست. در فیلم های هالیوودی، به نوعی ضدّمسیح را همان منجی مسلمانان نشان می دهند و دیگر آنکه در برابر این شیطان می بایست یک ناجی را معرفی نماید. در فیلم های هالیوود، این نجات دهنده زمین که به نوعی پدر معنوی انسان ها نیز معرفی می شود، یک آمریکایی یا یک یهودی است. سینمای هالیوود به شیوه های زیر در صدد اسالم ستیزی و موعودستیزی برآمده است: 1.نشان دادن یک آمریکایی یا یک یهودی به عنوان منجی آخرالزّمان؛ 2.نشان دادن مسلمانان به عنوان ضدّمسیح و ضدّمنجی آنها؛ ۳.القای غلبه نهایی تمدّن غرب و منجی غربی و شکست حتمی مسلمانان اهریمنی؛ 4.تهاجم فرهنگی و مقابله با مسلمانان، از طریق ترویج ارزش های مادّی گرایانه، مانند انحرافات جنسی، خشونت و جادوگری؛ 5.ترسیم ضدّیت اسالم با تکنولوژی و پیشرفت؛ ۶.جلوه دادن یهودیان و قوانین آنها در همه عرصه ها و تحقیر اسالم و مسیحیت. بی شک جهان غرب در صدد تحقیر و تخریب معنای آخرالزّمان و آماده سازی اذهان عمومی برای پذیرش تفسیر غربی آخرالزّمان از طریق سینماست هالیوود با اطالع از ویژگی های شخصیت و قیام حضرت مهدی)عج( فیلم های سینمایی زیادی علیه مهدویت تولید کرده است. امریکا در این فیلم ها منجی را اینگونه به نمایش میگذارد : 1 .ظهور یک بیگانه و یا ظهور و قیام یک رهبر نظامی ابر تروریست بسیار پیشرفته و قدرتمند. 2 .که در آینده بسیار بسیار نزدیک و یا در زمان حال ظهور می کند. ۳ .به همه کشورهای جهان حمله و آنها را تصرف می کند. 4 .قصد انتقام دارد. 5 .جنگ های زیادی راه می اندازد)و صحنه تخریب شهرها و انهدام نمادهای مشهور جهان از قبیل مجسمه آزادی، کاخ سفید، برج ایفل و… به کرات نمایش داده شده(. ۶ .دست به کشتار انسانها می زند. 7 .هم اکنون عده ای از یارانش سعی در برگرداندن او و به حاکمیت رساندن او برجهان هستند. ۸ .قسمتی از آسمان باز می شود و آن بیگانه و ابرقدرت انتقام گیرنده شرور به همراه یارانش از آسمان وارد زمین می شوند و به سراسر کشورهای جهان حمله می کنند. 9 .در هنگام قیام و آغاز حرکت خود، یک پیام جهانی می دهد و با مردم جهان سخن می گوید به نحوی که همه مردم جهان به زبان مادری خود و بدون نیاز به وسایل؛ صحبتهای او را را می شنوند! 10 .بسیار قدرتمند و مجهز به سالحهای پیشرفته و ایضا مسلط به قدرتهای ماورائی است. 11 .نفر دوازدهم است. 12 .برادرانش را کشته اند. 1۳ .دادگاه هایی برگزار می کند که نیاز به شاهد ندارد و… . نکته قابل توجه این است که ساخت این فیلم ها همچنان ادامه دارد. زمینه سازی شرط ظهور است… باتوجه به اینکه تصور بسیاری از مردم از غیبت امام زمان)عج( این است که آن را به خواست خدا و همچنین زمان ظهور ایشان را نیز کامالً در اراده و خواست خدامی دانند بهتر است بگوییم عامل اصلی غیبت آن حضرت، مردم و ایضاً وجود دشمنان خبیث و قدرتمند برشمرده شده است؛ »عدمه منّا«! در واقع خداوند متعال به هیچ وجه و حتی برای کسری از ثانیه موافق در غیبت بودن آن امام که مظهر رحمت الهی باشد، نبوده و نیست و غیبت ایشان به دلیل آماده نبودن بسترها و زمینه ها ی گوناگون است.همان طور که قبالً اشاره شد، ظهور آن حضرت کامالً تابع ایجاد زمینه ها و بستر ها ی مختلف می باشد و نظر به اینکه دشمنان و مخالفان جریان حق نیز کامالً از این موضوع باخبرند، بنابراین با تمام توان و استفاده از ظرفیت های مختلفی که دارند تالش می کنند که زمینه ها ی الزم برای ظهور در جهان ایجاد نشود. در واقع هالیوود، کامال هوشمندانه و با اطالع و اشراف کامل نسبت به احادیث اهل بیت )ع( در خصوص چگونگی ظهور حضرت بقیه اهلل )عج( و سایر ابعاد مهدویت و ایضا با اطالع کامل نسبت به زمینه های الزم برای ظهور ایشان، با هدف جلوگیری و تعویق در زمان ظهور ایشان دست به ساخت این فیلم های پرخرج می زند و متاسفانه باید گفت نظر به اینکه فیلم های هالیوود در سراسر سینماهای جهان اکران می شوند و با توجه به حجم فوق العاده گسترده تخریب و سیاه نمایی که هالیوود در این چند دهه و به خصوص در دهه اخیر علیه امام زمان )عج( و علیه شیوه ظهور ایشان انجام داده، اکنون اذهان مردم جهان نسبت به امام زمان )س( و ظهور ایشان به شدت مسموم شده است. ویژگیهایظهورامامزمان؛الگویساختفیلم قبل از ادامه باید گفت که طبق روایات متواتر از ائمه اطهار سالم اهلل علیهم؛ امام عصر)عج( و روز ظهور ایشان چند ویژگی خاص دارد که به آن اشاره شود. 1.امام زمان)عج( در هنگام ظهور به دیوار کعبه تکیه می زنند و مردم جهان را مخاطب قرار می دهند و طی جمالتی با مردم جهان سخن خواهند گفت . 2.سخنان ایشان را همه مردم دنیا به زبان مادری خودشان خواهند شنید. ۳.ایشان اعالم کنند که من هستم آن انتقام گیرنده »أال یا أهل العالم أنا الصمصام المنتقم«)کتاب إلزام الناصب فی إثبات الحجه الغائب)عج( ) 4.ایشان قصد تشکیل حکومت عدل جهانی دارند. 5.با ستمگران باسالح ها ی کشتار جمعی وارد جنگمی شوند ۶.ایشان نفر دوازدهمهستند 7.ایشان قدرتمند و البته مجهز به وسایل قدرت هستند. ۸.هم اکنون پیروان و یاران ایشان در تالش برای بازگشت و ظهور ایشان هستند)زمینه سازی برای ظهور( 9 .در هنگام ظهور تعدادی از مالئکه الهی به کمک ایشان خواهند آمد و… ! • بررسی فیلم ها تبدیل شوندگان فیلم سینمایی ” تبدیل شوندگان 2 انتقام شکست خوردگان”یکی از قدرتمندترین فیلم ها ی ساخت آمریکا و ها لیوود بر علیه امام عصر)عج( و شیوه ظهور ایشان است که به شکل بی رحمانه ای به تخریب و سیاه نمایی علیه حضرت مهدی)عج( و روز ظهور ایشان پرداخته است. . این فیلم محصول سال 2009 و به کارگردانی مایکل بی است. در این فیلم سینمایی پرخرج ما شاهد تالش عده ای از رباتهای شرور برای بازگرداندن رهبر بزرگ خود که یک ربات باستانی اهریمنی فوق العاده خبیثباشد، هستیم. در این فیلم گفته شود که این رهبر شیطانی رباتها؛ 1-قصد خونخواهی و انتقام دارد 2 -قصد حمله و تصرف همه کشورهای جهان را دارد ۳-نفر دوازده است 4-دارای قدرتهای ماورائی است 5-اهل مکاشفه است و کارهای ترسناکی انجام می دهد ۶-برادرانش را کشته اند و در نهایت ما در این فیلم شاهد آن هستیم که این رهبر مخوف شیطانی به زمین باز می گردد و قیام خود را آغاز می کند و در هنگام قیام خود، پس از ورودش به زمین و انهدام ناوهای هواپیمابر آمریکایی و نیز حمله به دیگر شهرهای جهان بیان می کند که: “من انتقام گیرم” و یک پیام جهانی به مردم جهان می دهد به نحوی که مردم سراسر کره زمین به طور همزمان صدا و تصویر او را بینند و شنوند )اولین معجزه امام زمان )عج( که در روایات اشاره شده به همین شکل است و خود را معرفی و مردم جهان را تهدید می کند که اگر مطابق میل او عمل نکنند، دست به کشتار و قتل عام آنها می زند MAN OF STEEL یک فیلم ابرقهرمانی به کارگردانی زک اسنایدر و نویسندگی دیوید اس. گویر می باشد که در سال 201۳ به صورت جهانی اکران شد. داستان این فیلم در خصوص زندگی و سرگذشت سوپرمن از بدو تولد تا دوران حاضر است و نیز اتفاقاتی که در این بین او با آنها مواجه می شود. در این فیلم ما شاهد آن هستیم که سوپرمن، یک دشمن بسیار بی رحم و جنگ طلب به نام ژنرال زاد دارد. ژنرال زاد یک رهبر نظا استراتژیست است و دارای قدرت، سرعت، چابکی، استقامت، حواس، آسیب ناپذیری و پایداری بسیار گسترده و استقامت ابرانسانی است! و قادر به پرواز کردن! تنفس منجمد کننده! ایجاد پرتوی گرمایی از چشمان! و دید ماوراء طبیعی است و طول عمر بسیار زیاد! و غیب شدن! و…باشد. ژنرال زاد که سالیان درازی در پی سوپرمن است، پس از یافتن سوپرمن در زمین، ابتدا او را از نیت خود که تشکیل یک امپراتوری جدید بر روی زمین و کشتن انسانهاست، مطلع کند و از سوپرمن)که در این فیلم بعنوان منجی مسیحیت معرفی و البته روی این مسئله تاکید شود(خواهد که با او همکاری دهد که سوپرمن با وی مخالفت کند و سپس با یکدیگر درگیر شوند و ژنرال زاد با سفینه ها ی فضایی خود به زمین حمله کند و مشغول انهدام سیاره زمین و شهرها شود و سوپرمن نیز با او درگیر شود و… . نکته حائز اهمیت در این فیلم در لحظه ورود ژنرال زاد به زمین است. وی که رهبر نظا ارتش شورشیان و مجهز به سفینه ها ی فضایی پیشرفته نظا است، در بدو ورود خود به زمین یک پیام جهانی به مردم زمین دهد که مردمان سراسر کره زمین صدا و تصویر او را مشاهده کنند به صورتیکه ساکنان نقاط مختلف جهان به صورت همزمان سخنان وی را به زبان مادری خویش شنوند! و در این پیام خود را معرفی کرده و مردم جهان را تهدید کند که اگر او همراهی نکنند دست به کشتار آنها خواهد زد! X-MEN: APOCALYPSE یک فیلم ابرقهرمانی آمریکایی به کارگردانی برایان سینگر است و این فیلم دنباله ای بر فیلم های مردان ایکس است که در 27 مه 201۶ اکران شد. داستان این این فیلم درباره بازگشت و قیام یک رهبر نامیرا و شرور باستانی عرب! به نام صباح النور)نور صبحگاهی( است که در زمان ها ی دور به وی خیانت شده است. “صباح نور” فوق العاده قدرتمند و تواناییهای ماورائی و معجزه آسای فراوانی دارد و در اوائل فیلم به این نکته اشاره می شود که فرقه ها و گروه ها یی در جهان منتظر ظهور و قیام وی هستند و معتقدند که او باز خواهد گشت! سرانجام صباح نور پس از سالها خاموشی و سکوت در دخمه ای )اشاره به سرداب غیبت( که در آن زندانی شده بود توسط مراسم مذهبی پیروان و یارانش به دنیا باز می گردد و زمانی که به دنیای جدید نظاره می کند با اندوه و خشم بیان می کند که: بشریت راه خود را گم کرده و اسیر بتهای دروغین شده و جهان را ضعیفان اداره می کنند و به صراحت بیان می کند که دنیا باید پاک شود و بسیاری از انسان ها باید کشته شوند و وی بازگشته است تا جهان را نجات دهد! او تصمیم می گیرد که یک امپراتوری جهانی جدید تاسیس کند و فرمانروایی خود را بر بشریت تحمیل نماید که به همین منظور شروع به جمع آوری نیرو می کند و جالب اینکه تمام قدرت ها ی آن ها را ارتقاء می دهد و آنها را از رنج و ناراحتی که با آن درگیر بودند، رهانیده و آنها به یکباره با آمدن صباح النور به موجوداتی غرق در قدرت و عزت تبدیل می شوند . نکته قابل توجه آن است که از نظر صباح النور، او و یارانش مالکان اصلی زمین هستند و در همین راستا به یارانش وعده دهد که به زودی “طلوع صبح جدیدی آغاز خواهد “حکومت بر جهان”به آن ها باز خواهد گشت و آنها وارثان زمین خواهند بود! و به آن ها گوید: “از خاکستر دنیایشان، دنیای جدیدی خواهیم ساخت!! و انسانهایی که زنده باقی مانند را رهبری و شد!” “ما جهان را پاک خواهیم کرد” خواهیم کرد.” یکی از اقدامات صباح النور در این فیلم خلع سالح جهانی و از کار انداختن سالح ها ی اتمی است! او با استفاده از قدرت ماورائی مهار ناپذیر خود در یک اقدام غافلگیر کننده، سوئیچ شلیک همه سالح ها ی اتمی در سراسر جهان را فعال کرده و آن ها را به تهدیدی علیه دارندگانشان )ابرقدرت ها ( تبدیل می کند. نکته جالب اینکه در این بین، اسرائیل جزو شاخص ترین کشورهایی است که توسط صباح النورخلع سالح می شود. الزم به ذکر است که صباح النور در هنگام خلع سالح جهانی و شلیک موشک های ابرقدرت ها، جمالت قابل تاملی جالب است ” ” دیگر نه هیچ سیستم ها یی و نه هیچ نظام ها یی و نه سالح ها یی و نه هیچ ابرقدرت هایی!” و ادامه دهد: بر زبان آورد از قبیل: که چقدر به ابزارها و ماشین هایشان )اشاره به موشک ها( ایمان دارند” و نهایتا با خشم فراوانی بیان کند که ” توانید پیکان هایتان)اشاره به موشکهای اتمی در حال شلیک( را از برج بابل پرتاب کنید ولی هرگز نمی توانید به خدا ضربه بزنید.”! یکی از مهمترین قسمت های این فیلم زمانی است که صباح النور، مردم جهان را مخاطب قرار می دهد و جمالتی را بر زبان آورد که قابل تامل و البته تکان دهنده است که آغاز آن به این صورت است: “ساکنان این جهان! …. گوش فرا دهید! …. این یک پیغام است!…. یک پیغام برای تما مردان و زنان جهان! …. شما راهتان را گم کرده و… نکته بسیار مهم آن اید! … “لکن من بازگشته ام!” و در ادامه آنها را تهدید می کند …”ساختمان ها و معابد شما را ویران خواهم کرد” است که مردم کشورهای مختلف جهان، پیام و سخنان صباح النور را بدون استفاده از تجهیزاتی همچون رادیو و تلویزیون می شنوند و نکته مهمتر آن است که مردمان کشورهای مختلف جهان، سخنان صباح نور را به زبان مادری خویش می شنوند.)دقیقا مطابق احادیث وارد شده در مورد اولین معجزه امام زمان)عج(( ماتریکس یک و دو و سه حتماً فیلم را با آن جلوه های ویژه اعجاب آورش دیده اید. نئو منجی است و آشنایی با مورفیوس، رهبر یک گروه مخفی که فضای مجازی را کشف کرده اند و می خواهند مردم را از آن آگاه کنند، او را به سوی وظیفه اصلی اش که نجات مردم و سرزمین زایان است، رهنمون می کند. زایان همان تغییر یافته انگلیسی کلمه صهیون خودمان است که اکنون در اخبارمان می گوییم صهیونیست ها یا زایانیست ها. زایان به عنوان شهر آرمانی و مدینه فاضله ای مطرح می شود که همه باید به آن جا بیایند و به رستگاری و خوشبختی برسند. )آموزه های یهودی( اطرافیان و یاران مورفیوس هم دقیقاً به تعداد و خصوصیات حواریون عیسی هستند. )آموزه های مسیحی( خود مورفیوس نیز خدای تجسم یافته است، زیرا یهود و مسیحیت معتقدند خدا می تواند مجسم شود. چنان چه در انجیل یوحنا آمده است که : خدا کلمه بود، و کلمه جسم شد، و نزد ما ساکن گردید و خدا پدر عیسی است. نماد اتاق ۳0۳ در طبقه سوم ساختمان هم نشانگر تثلیث است. این ها از موارد عرفی یا مذهبی اند. ترینیتی نیز در این فیلم به نوعی با حضرت مریم ارتباط پیدا می کند. ارباب حلقه ها در این فیلم منجی فرودو است. از نژاد پست تر هابیت که به همراهی یارانش بر سارومان که نمایانگر شر و پلیدی است، می جنگد. این شخصیت به هیچ وجه کامل نیست ـ کامل از لحاظ انسانی و نه پرداخت آن در فیلمنامه ـ او بدون اشتباه نیست. خیلی جاها وسوسه می شود که حلقه را برای خودش بردارد و قدرت آن را به دست آورد. یک شخصیت خاکستری مایل به سفید که الزم نیست هیچ خطایی نکند. دقت کنید که منجی آمریکایی چه خصوصیاتی دارد. البته غیر از بار فرهنگی و اعتقادی نبرد آرماگدون، این فیلم های جادوگری جدید را از لحاظ اجتماعی هم می توان بررسی کرد. در دنیای تکنولوژی زده و به شدت علمی غرب که خشکی و بی روحی را هم به دنبال دارد، رخ دادن معجزه، وجود موجودات افسانه ای و نامیرا و با قابلیت های جادویی برای مردم یک جامعه خیلی جذاب می شود. هری پاتر یکی از سینماگران غربی درباره پدیده هری پاتر گفته است : هری پاتر قرار است مسئله پیچیده فردا )بخوانید آینده( را برای ما و کشورهایی که به آن ها در حال توسعه می گویند، حل کند )منجی غرب( این طوری مصائب مشترکی بین نوجوانان خودمان و بقیه پیدا می کنیم و ما هم می توانیم دقیق تر درباره ایده هایمان ) بخوانید مبانی فکری و نظری مان( با یک زبان بین المللی )همان تصویری که اشاره شد و سینما( حرف بزنیم. هری پاتر خود یک جادوگر است، اما نه یک جادوگر منفی و ظالم مانند لرد ولدمورت که دشمن اوست. او نوجوانی است با ویژگی معمولی همه نوجوان های دنیا که تنها تفاوتش این است که به مدرسه جادوگری هاگوارتز می رود. این شخصیت بدون مرز است. چون با وجود همه تفاوت های فرهنگی بین کشورها، مدرسه ها در سرتاسر دنیا یک قوانین ثابت دارند. با فیلم های ارباب حلقه ها و هری پاتر، جهانی سازی خیلی راحت تر اتفاق می افتد. می بینید که منجی مورد نظر آن ها هیچ شباهتی به منجی ما ندارد. سعی دارند کسی را به این عنوان معرفی کنند و ذهن مردم را غرق در آن کنند که دیگر لزومی نداشته باشد به مسئله انتظار به درستی بیندیشد. آن وقت ما چه کرده ایم؟ انتظار را و ظهور منجی خود را چقدر در فیلم هایمان به تصویر کشیده ایم؟ می توانید بشمرید!

معرفی کتاب های معتبر و خوب در زمینه مهدویت منابع پرتال جامع علوم انسانی ir.ensani.www www.aviny.com آوینی سایت خبرگزاری صدا و سیما ir.iribnews.www مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینیir.pasakhgoo.www www.Wikipedia.org پدیا ویکی www.shabestan.ir شبستان خبرگزاری Magirans.com Mahdisavior.blogfa.com خبرگزاری جمهوری اسالمی ir.irna.www

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا