معرفی کتاب

رمان اقیانوس مشرق

مجید پور ولی کلشتری
عصر داستان
نویسنده با بهره گیری از مستندات تاریخی و تکنیک های داستانی، اثر قابل
توجهی را خلق کرده که می تواند مخاطبان آثار تاریخی و ادبی را راضی کند.
عمران بن داوود که غیر شیعه است، در جست و جوی آب حیات از کرانه های
دریای جنوب عازم دریای شمال است. او در بیابانی خشک و برهوت به سمت
خراسان، راه را گم می کند و از تشنگی و خستگی بارها سراب می بیند. عمران
بی رمق و نالان در راه می افتد و ناامید از همه چیز تن به مرگ می سپرد.

ناگاه مردی ظاهر می شود، سرش را به دامن می گیرد و مشکی آب به سمتش دراز
می کند: «تو عمرانی؟ پسر داوود؟ این هدیه ای است از جانب علی بن موسی
الرضا.. ». عمران سیراب می شود و با ناباوری به سوی آدرسی که مرد به او داده
روانه می شود. ناگهان در مقابل خود چیزی می بیند که تمام وجودش را شگفتی
فرامیگیرد. محوریت داستان شخصیت امام رضا)ع(ست که مخاطب ضمن آشنایی
بیشتر با با ابعاد مختلف زندگی، فضایل و کرامات حضرت امام رضا)ع( با اصول
مذهب شیعه هم آشنا می شود./محمودرضا قاسمی.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا