رمانهای منتخبمعرفی کتاب

رمان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله

محمدابراهیم حسن بیگی مدرسه

ابراهیـم حسـن بیگـی نویسـنده پـر تـوان کشـورمان کـه از او آثـار ماندگار بسـیاری در فضـای انقالبـی مذهبـی بـر جـا مانـده اسـت رمانـی نگاشـته بـا عنـوان محمد رسـول الله (ص) .

ایـن کتـاب در واقـع پانـزده گـزارش از زندگـی پربرکـت حضـرت ختمـی مرتبـت اسـت کـه در بـر گیرنـده زندگـی و مجاهدتهـای حضـرت رسـول(ص) میباشـد.

امتیـاز ویـژه داسـتان کـه مخاطـب را بـا خـود بـه حـوادث صـدر اسـام همـراه میسـازد روایـت فـردی یهـودی(از اعضـای شـورای مخفـی یهودیـان) اسـت کـه داسـتان از زبـان او روایت میگـردد.

شـخصی کـه دسـت بـه هـر کاری میزنـد تـا مانـع از ابـاغ و اتمـام رسـالت پیامبر شود. این کتاب به زبان ازبکی، اردو، ترکی و عربی ترجمه شده است. /محمودرضا قاسمی

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا